شرکت همیاران شمال شرق
11 خرداد 1400 - 14:11:45 1195
شورای هم اندیشی مدیرعامل سازمان همیاری با مدیرعاملان نهادهای وابسته این سازمان
سومین نشست شورای هم اندیشی مدیرعامل سازمان همیاری با مدیرعاملان نهادهای وابسته این سازمان برگزار شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی همیاران شمال شرق، سومین نشست و هم اندیشی مدیرعامل سازمان همیاری با مدیرعاملان نهاد های وابسته در محل موسسه تحققیات و آموزش سازمان همیاری برگزار شد و مصوباتی به همراه داشت.
این جلسه با هدف ارزیابی و بررسی عملکرد سه ماهه نخست شرکت ها برگزار شد.


شایان ذکر است در این دیدار مقرر شد شرکت ها رابطینی جهت استفاده از ظرفیت پروژه سنگان در حوزه های مختلف حمل و نقل، تامین نیرو، آموزشی،   بازرگانی، عمرانی، گردشگری، بیمه معرفی نمایند.

در پایان مقرر گردید شرکت ها جهت یشرفت و توسعه سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی از ظرفیت موسسه آموزش استفاده نمایند.
 

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها